Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kameraankleden.nl V.O.F. (KVK 69527091) geleverde offertes, overeenkomsten, geleverde producten en diensten. Uitzonderingen op deze Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk wanneer deze uitdrukkelijk, anders schriftelijk overeengekomen zijn. 2. De toepasselijkheid van algemene- of specifieke voorwaarden of -bedingen van de afnemer worden door Kameraankleden.nl V.O.F. uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Alle (verkoop)prijzen worden aangegeven in Euro’s (€) en inclusief 21% omzetbelasting (BTW). Leveringen binnen Nederland en België en/of andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd worden expliciet vermeld. 4. Kameraankleden.nl V.O.F. is nooit aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit een overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede inbegrepen; winstverlies, bedrijfsschade, verlies van (persoons)gegevens en immateriële schade. 5. Afwijkingen van- en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Kameraankleden.nl V.O.F. zijn vastgelegd en ondertekend en hebben enkel betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes Kameraankleden.nl V.O.F. is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst 1. De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling en/of per e-mail wordt overeengekomen. 2. Kameraankleden.nl V.O.F. behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren. 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Kameraankleden.nl V.O.F. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd 1. Levering geschiedt zolang de voorraad strekt. Alle door Kameraankleden.nl V.O.F. genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Kameraankleden.nl V.O.F. bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Kameraankleden.nl V.O.F. schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. 2. Overschrijding van de door Kameraankleden.nl V.O.F. opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 3. In geval Kameraankleden.nl V.O.F. de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Kameraankleden.nl V.O.F. op schadevergoeding onverlet. 4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Kameraankleden.nl V.O.F. te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kameraankleden.nl V.O.F. zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Kameraankleden.nl V.O.F. de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Kameraankleden.nl V.O.F. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft. 4. In afwijking van lid 3 zal Kameraankleden.nl V.O.F. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Kameraankleden.nl V.O.F. kunnen worden toegerekend.Artikel 6. Opzegging/Ontbinding 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Kameraankleden.nl V.O.F. naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de afnemer daarvan heeft. 2. De vorderingen van Kameraankleden.nl V.O.F. op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Kameraankleden.nl V.O.F. ter kennis gekomen omstandigheden Kameraankleden.nl V.O.F. goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Kameraankleden.nl V.O.F. de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is 3. In de hierboven genoemde gevallen is Kameraankleden.nl V.O.F. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Kameraankleden.nl V.O.F. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid het artikel te ruilen of te retourneren zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen, met uitzondering van alle op maat gebandeerde natuurtapijtvloerkleden, op maat gemaakte karpetten en producten uit de SALE. De consument heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Vanzelfsprekend geldt dit uitsluitend indien de artikelen schoon, in ongeschonden staat en in de originele verpakking retour komen. 2. Tijdens de genoemde termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij of zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of men het product wenst te behouden. Indien de klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 7.1. kan men contact opnemen via info@kameraankleden.nl. Kameraankleden.nl V.O.F. zal vervolgens contact met de klant opnemen, zodat een datum kan worden gepland waarop onze vervoerder het artikel bij klant kan komen afhalen. Deze extra service maakt het u gemakkelijk; u hoeft de deur niet uit en bent ervan verzekerd dat het product netjes en onbeschadigd bij ons retour komt. U betaalt uitsluitend de kosten voor het ophalen (€25). Uw aankoopbedrag wordt vervolgens geretourneerd met aftrek van deze kosten, binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour als het product voldoet aan alle hierboven genoemde voorwaarden. Anders wordt het product geweigerd. 3. Kameraankleden.nl V.O.F. behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Kameraankleden.nl V.O.F. of de leverancier van het product) is beschadigd. 4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Kameraankleden.nl V.O.F. schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Kameraankleden.nl V.O.F. de klant hiervan via e-mail in kennis stellen. Kameraankleden.nl V.O.F. heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering 1. Kameraankleden.nl V.O.F. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Kameraankleden.nl V.O.F., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Betaling 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling. 2. Als de Afnemer (bij het uitzonderlijke geval van een betaling na levering) een factuur van Kameraankleden.nl V.O.F. niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Kameraankleden.nl V.O.F. op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Garantie De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Kameraankleden.nl V.O.F. tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst. 2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Kameraankleden.nl V.O.F., te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Kameraankleden.nl V.O.F. heeft voldaan. 3. Ingeval Kameraankleden.nl V.O.F. de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Kameraankleden.nl V.O.F. op schadevergoeding onverlet.

Artikel 12. Overmacht 1. Indien Kameraankleden.nl V.O.F. door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Kameraankleden.nl V.O.F. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben 3. Kameraankleden.nl V.O.F. zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 13. Klachtenregeling 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14. Toepasselijk recht 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15. Kortingscode Voorwaarden Voor het specifieke gebruik van kortingscodes, uitgegeven door kameraankleden.nl, geldt dat deze geweigerd kunnen worden zonder opgaaf van reden.